Освітні програми

перший рівень

Передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь та навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов'язків за обраною спеціальністю
Програми БАКАЛАВРІАТА

другий рівень

Передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок, загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетенцій, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності
Програми МАГІСТРАТУРИ

третій рівень

Передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетенцій, достатніх для вироблення нових ідей, вирішення комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідно-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результатами якого мають бути наукова новизна, теоретична та практична значимість

Програми ДОКТОРАНТУРИ

Comments are closed.