Теологічний факультет

Загальна характеристика теологічного факультету

Теологічний факультет ХГЕУ здійснює роботу за такими освітніми програмами, як бакалаврат, магістратура та докторантура.

Декан факультета – Луговой Павло Андрійович, магістр теології, магістр телекомунікацій, пастор церкви “Світло Євангелія”.

Освітня програма “Теологія” передбачає такі спеціалізації:

 • пасторська теологія;
 • християнська філософія;
 • християнське консультування;
 • християнська освіта.

Основна мета програм полягає у формуванні у випускників базису знань, умінь та практичних навичок у галузі теологічної діяльності, способів та форм організації релігійних процесів, властивостей та станів людини, що виявляються у різних життєвих ситуаціях, міжособистісних та соціальних взаємодіях на основах християнського світогляду.

Основна концепція факультету полягає у підготовці професіоналів для активної участі у всіх сферах духовно-релігійного розвитку нашого суспільства.

Магістри, які вступили на програму, вже повинні мати відповідний ступінь бакалавра або його еквівалент. Якщо програма на рівні бакалавра не містила знань, необхідних для навчання на рівні магістра, теологічний факультет надає можливість отримання необхідних кредитів.

В рамках спеціальності теолог отримує міжконфесійну фундаментальну та спеціальну підготовку в галузі християнської психології, юриспруденції (захист релігійних свобод), економіки (церковний бух. облік, менеджмент, парацерковні організації, християнський бізнес).

У загальнодержавному масштабі діяльність теолога спрямована на задоволення потреб суспільства у християнських духовних знаннях та морально-етичних цінностях.

Об’єктами професійної діяльності випускників є духовні, християнські, духовно-світські та світські навчальні заклади, церкви, місії, збройні сили, виховні та виправні установи та інші сфери людської діяльності. Предметом діяльності є духовний стан людини та суспільства у світлі християнського світогляду.

Відповідно до здобутих знань, теолог може брати участь у вирішенні завдань духовного відродження України для подолання негативної спадщини минулого та моральних деформацій сучасності. Наша діяльність має відбуватися відповідно до вимог ЄААА. Духовну практику студенти проходять у релігійних та інших суміжних організаціях.

Ті, хто вступає на теологічний факультет, повинні бути християнами, народженими згори, членами церкви не менше двох років. Обов’язковою є рекомендація від пастора церкви.

Теолог, який здобув вчений ступінь магістра, підготовлений для продовження освіти в докторантурі, у тому числі з дисциплін додаткової спеціалізації.

Філософія навчання

Більшість сучасних богословських шкіл орієнтовано на американську чи західноєвропейську моделі навчання. Моделлю західноєвропейського навчання є класичний німецький університет. Це дуже гарна в академічному плані модель. Вона спрямована на глибокі знання студентами трьох стародавніх мов, тонкощів екзегетичного розбору тексту оригіналу, знання всіх основних богословських теорій та шкіл критицизму, тощо.

Однак вона набагато менш орієнтована на духовне зростання студента, його практичну роботу в церкві, формування християнського характеру та якостей, необхідних християнським лідерам ХХІ століття. Чи потрібно нам як зразок приймати систему критеріїв і стандартів, яка привела західні церкви до того, що вони сьогодні мають? Ця серйозна проблема потребує глибокого додаткового вивчення, на ці та інші питання ми намагаємось отримати відповіді у рамках наших навчальних програм.

Наш духовний досвід та бачення підказують, що до західних програм слід підходити з великою обережністю. Програми теологічного факультету ХГЕУ мають особливості. Загальний план навчання аналогічний критеріям секулярних вишів. Навчання відбувається віддалено через онлайн-платформу Moodle. У семестрі зазвичай вивчається 10 дисциплін.

Студент у рамках онлайн-освіти вивчає лекції і відеоматеріали. Щотижня з’являється у доступі та лекції та завдання, які студент виконує. Є можливість спілкування. Завдання, які виконують студенти, — це написання тематичних робіт та проходження тестів. Завжди є можливість поставити запитання викладачеві.

Служіння як професорів, так і студентів сприяє практичній природі пропонованих богословських курсів. Досвід церковного служіння студентів частково є джерелом питань, що розглядаються протягом різних курсів лекцій. Актуальність для нашої культури та вирішення сучасних духовних завдань є ключовими для цієї програми.

Мета освітньої програми теологічного факультету полягає у створенні такого підходу у богослов’ї, який би відповідав проблемам нашого регіону, і водночас був актуальним міжнародному співтовариству.

Вимоги до студентів

Очікується, що всі студенти Теологічного факультету ведуть християнський спосіб життя, уникаючи будь-яких проявів, що кваліфікуються Біблією як гріховні. Різні вади, які Святе Письмо зараховує до проявів старої природи, включаючи заздрість, роздратування, упередження, гордість, безконтрольний гнів, забобони через расові особливості, статеві відмінності, соціально-економічний статус – повинні бути повністю виключені з життя студентів теологічного факультету ХГЕУ.

Біблія також ясно засуджує пияцтво, непотреби (куріння, вживання наркотиків та ін. залежності), окультні практики, демонічні уподобання, сексуальні гріхи як позашлюбні зв’язки, перелюб і гомосексуалізм, тощо.

Ряд перелічених вище гріхів руйнівно впливає на життя студента, його взаємини та навчальний процес і може стати підставою для відрахування студента з Теологічного факультету.

На факультеті у процесі навчання, на відміну від інших вищих навчальних закладів України, широко використовуються прогресивні методи навчання. Основні з них:

Конкретний зміст професійної підготовки студентів визначається освітньою програмою, яка включає теоретичну та практичну підготовку.

 • модельний метод роботи з інформацією, відповідно до якого студент самостійно готує модель теми, що розглядається на навчальних заняттях з курсу, що вивчається. Даний метод покращує процеси аналізу та запам’ятовування;
 • метод безперервної освіти, заснований на особистісній самоосвіті та модульній системі проведення навчання;
 • реалізація програми “студенти – студентам”, яка дає можливості студентам старших курсів набувати умінь та практичних навичок, а студентам молодших курсів – отримувати додаткові знання.

Форма навчання – заочна, дистанційна. Мінімальний термін навчання:

 • за бакалаврськими програмами – мінімум 3 роки;
 • за магістерськими програмами – мінімум 2 роки (4 семестри);
 • за докторськими програмами – 3 роки.

Вимоги до рівня підготовки абітурієнта

Попередній рівень освіти абітурієнта:

 1. середня (повна) загальна;
 2. середнє професійне; вища.
 • Абітурієнт з документом про середню (повну) освіту або середню професійну освіту, але не даного профілю може бути прийнятий на 2 роки або 3 роки навчання для отримання відповідно ступеня бакалавра або магістра за програмами факультету.
 • Абітурієнт з документом про вищу освіту для перепрофілювання може бути прийнятий на навчання щонайменше на 3 та 2 роки для отримання відповідно ступеня бакалавра або магістра за програмами факультету.

3. Рівень попередньої підготовки визначається під час конкурсного прийому. В результаті вивчення наданих документів та ступеня підготовленості абітурієнта.

Перспективи розвитку факультету

Найважливішим завданням факультету є подальше підвищення якості підготовки випускників із орієнтацією на проектний рівень набору студентів. У зв’язку з цим передбачається підвищення ступеня забезпеченості студентів навчальними посібниками за курсами, передбаченими програмою, а також ширший доступ до Інтернету.

Планується змістовне посилення напрямів професійної спеціалізації: “Пасторське консультування”, “Християнська педагогіка”, “Християнська філософія” в рамках еволюційних змін суспільства.

Традиційним є проведення науково-практичних конференцій, семінарів на факультеті з актуальної тематики в галузі теології, які дозволяють вирішувати найважливіші проблеми соціально-економічного розвитку суспільства. Результати наукових праць студентів, професорсько-викладацького складу публікуватимуться у збірниках наукових праць ХГЕУ.

На факультеті ведеться робота з докторських програм, тематика яких насамперед буде орієнтована на вирішення найбільш актуальних науково-прикладних проблем.

Comments are closed.